Durant aquest curs, a la Fundació Diverse hem realitzat més de 600 cribratges a les escoles i centres oberts on estem presents amb la nostra metodologia DLec. L’objectiu d’aquests cribratges és valorar el rendiment lectoescriptor dels infants que cursen les etapes educatives compreses entre P5 i quart de Primària. Els resultats dels cribratges permetran atendre’ls de manera personalitzada i adequada davant dels obstacles que puguin manifestar, sobretot, en l’aspecte lectoescriptor.

Com realitzem els cribatges

Els cribratges que duem a terme consten de dues parts: d’una banda, els nostres tècnics realitzen in situ tota una sèrie de proves individuals d’agilitat i comprensió lesctoescriptores concebudes per detectar si el seu rendiment es troba dins de la normotipicitat; de l’altra, els mestres d’aquests infants s’encarreguen d’executar algunes proves concretes i dirigides a tota la classe en conjunt, com ara un dictat i una prova d’expressió escrita que després corregeixen també els nostres experts.

Es tracta d’un procés exhaustiu i laboriós que es completa després amb tot un seguit de reunions amb els mestres, els educadors i els psicòlegs dels infants per concretar la intervenció DLec que es durà a terme. La intervenció es farà a nivell grupal per a tots els infants que es trobin un pèl per sota del rendiment esperat i, en el cas de detectar infants amb més dificultats i susceptible de presentar un trastorn d’aprenentatge, es realitzaran una sèrie de reunions amb mestres, educadors, etcètera, per tal d’iniciar amb ells la fase intensiva del programa DLec.

Primer pas per a detectar necessitats i implementar el programa DLec

A la Fundació Diverse creiem en una educació plural, inclusiva, equitativa, diversa i basada en els pilars de companyonia, igualtat i justícia social. En aquest sentit, la metodologia DLec ens ofereix la possibilitat d’arribar als infants d’entorns vulnerables que palesen uns nivells lectoescriptors normotípics però també, i molt especialment, als nens i les nenes als quals els costa més aquest procés d’aprenentatge. Els cribratges són la primera fase necessària per copsar aquesta realitat i per poder actuar de manera beneficiosa per a aquests petits.